NVIC - KWALITEIT- SKMS

SKMS

Met de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) worden projecten gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de zorg door medisch specialisten. Denk hierbij aan richtlijnontwikkeling, (door)ontwikkeling van kwaliteitsvisitaties, kwaliteitsregistraties maar ook voor het opstellen van kennisagenda’s en kwaliteitsbeleid voor de langere termijn.

SKMS-projectvoorstellen worden, afhankelijk van het onderwerp, door het NVIC-bureau voorgelegd aan de commissie Richtlijnontwikkeling, de commissie Kwaliteit of het bestuur. U kunt ideeën voor projecten, die voldoen aan de SKMS-kaders, aan ons voorleggen door een beknopt projectvoorstel te mailen naar kwaliteit@nvic.nl.

Ook met vragen over SKMS of het indienen van projecten kunt u hier terecht.

Lopende projecten

Samenvatting project:
Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is een majeure complicatie in vitaal bedreigde patiënten en geassocieerd met een verhoogde mortaliteit, morbiditeit, kosten en een slechtere lange termijn uitkomst. ARDS kan veroorzaakt worden door een primair pulmonale aandoening (bijv. longontsteking), maar kan evengoed het gevolg zijn van extra pulmonale aandoeningen (bijv. sepsis, trauma) en zelfs het gevolg van beademing. Er is veel wetenschappelijke literatuur en er zijn een aantal internationale richtlijnen beschikbaar. Transitie van beiden naar de Nederlandse praktijk is echter niet voor handen. Dit project ‘Richtlijn ARDS’ heeft tot doel om tot een Nederlandse richtlijn te komen waarin voorkomen, diagnostiek, beademing en medicamenteuze behandeling van ARDS beschreven worden.

Verwachtte einddatum:
31 maart 2024
De commentaarfase loopt van 20 april 2023 tot en met 7 juni 2023

Voorzitter: 
H. Endeman

Samenvatting project:
Het betreft het ontwikkelen van een evidence-based een richtlijn, gericht op het werkdomein Intensive Care, waarin middels literatuuronderzoek gekeken wordt wat de optimale manier is om een patiënt te voorzien van nutriënten. Vragen die binnen deze richtlijn gaan vallen zijn onder meer: Timing van voeding in de verschillende klinische situaties,  toedieningswegen waarmee nutriënten toegediend kunnen
worden. Samenstelling van de voeding wat betreft calorische, eiwit en vet intake. En het gebruik van vitamines, mineralen en sporenelementen.

Verwachtte einddatum:
31 mei 2024

Voorzitter: 
R. Tepaske

Samenvatting project:
De internationale PADIS-richtlijn stamt uit 2018. Dit is een richtlijn die ‘Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption’ (‘PADIS’) beschrijft.

Een dergelijke samenhangende richtlijn wordt in Nederland op dit moment gemist. Er zijn twee richtlijnen die op onderdelen nauw samenhangen met de inhoud van de internationale PADIS-richtlijn:

  1. De richtlijn Procedurele Sedatie en Analgesie (PSA) (NVA, in herziening) bevat o.a. modules over pijn en sedatie op de IC (‘PA’)
  2. De richtlijn Delirium op de IC (NVIC, 2010) beschrijft de ‘D’.

De richtlijn Delirium op de IC is verouderd. De NVIC is voornemens deze richtlijn te herzien en om te vormen naar de modules Delier, (Im-)mobilisatie en verstoorde Slaap (DIS) op de IC en deze modules aan te laten sluiten bij de modules P en A uit de PSA richtlijn van de NVA.

 

Verwachtte einddatum:
31 december 2024

Voorzitter: 
Th. Ottens

Samenvatting project:
Het doel van deze richtlijn is om antwoord te geven op de vraag wanneer het meest optimale moment is om bij kritisch zieke patiënten met acuut nierfalen op de Intensive Care te starten met nierfunctie vervangende therapie en welke dosering dient te worden voorgeschreven.

Verwachtte einddatum:
31 december 2024

Voorzitter: 
M. Volbeda

Samenvatting project:
De richtlijn ECLS is een belangrijke richtlijn binnen de intensive care. ECLS staat voor Extracorporeal Life Support, ook wel Extracorporele Membraan Oxygenatie (ECMO) genaamd. ECLS is een vorm van mechanische circulatie en/of long ondersteuning, waarbij een externe pomp veneus bloed van de patiënt afvoert naar een membraanoxygenator (kunstlong), waarin het bloed wordt geoxygeneerd en koolstofdioxide wordt verwijderd. Vervolgens wordt het bloed teruggevoerd naar de circulatie van de patiënt.

Met behulp van ECLS kan daarom zowel de hele circulatie als respiratie worden overgenomen en hiermee de patiënt in leven worden gehouden tot herstel of vervolgtherapie.

In 2016 is er een document opgesteld dat vooralsnog als richtlijn voor het behandelen met ECLS dient. Eigenlijk was dit een consensus document, en niet volgens de moderne richtlijnontwikkeling samengesteld. Dit document is aan herziening toe. De herziene richtlijn zal conform richtlijnen 2.0 ontwikkeld worden en modulair worden opgebouwd.

Verwachtte einddatum:
31 januari 2025

Voorzitter: 
L. Otterspoor

Samenvatting project:
Vitaal bedreigde patiënten worden behandeld op de afdeling Intensive Care van het ziekenhuis. Op de afdeling Intensive Care worden veel orgaan ondersteunende therapieën toegepast waaronder het ondersteunen van de longen en gaswisseling door middel van invasieve en non-invasieve  beademing. Voor het toepassen van invasieve beademing is het nodig om een beademingsbuis in de luchtpijp van de patiënt te plaatsen. Het plaatsen van deze beademingsbuis bij vitaal bedreigde patiënten is een complexe handeling door de combinatie van een mogelijke lastige plaatsing en de verstoringen van de normale fysiologie van de patiënten door de benodigde medicatie en de beademing zelf.

Deze richtlijn heeft als doel om, op basis van wetenschappelijke onderzoek, het proces van luchtwegmanagement bij vitaal bedreigde patiënten te optimaliseren om de kans op mortaliteit en morbiditeit als gevolg van deze procedure te minimaliseren.

Verwachtte einddatum:
31 mei 2025

Voorzitter: 
J. Labout

Gerelateerde berichten:
Knelpunteninventarisatie richtlijn luchtwegmanagement

Samenvatting project:
In 2016 heeft het Zorginstituut de kwaliteitsstandaard ‘Organisatie van intensive care’ vastgesteld, met de expliciete opdracht aan de NVIC om deze uiterlijk in 2021 te evalueren en te herzien, in overleg met andere relevante partijen. 

De input van deze evaluatie willen we gebruiken om de kwaliteitsstandaard waar nodig te herzien. Ook willen we binnen dit project de onderdelen van de kwaliteitsstandaard die niet gereviseerd worden, omzetten naar modules zodat het geheel aan het eind van het project in de richtlijndatabase gepubliceerd kan worden. Deze projectaanvraag betreft de herziening van de kwaliteitsstandaard, die na revisie leidraad ‘Organisatie van intensive care’ zal heten.

Verwachtte einddatum:
31 december 2024

Samenstelling werkgroep: 
Intensivisten
Iwan Meynaar, voorzitter (HagaZiekenhuis)
Jasper van Bommel (Erasmus MC)
Ben de Jong (Saxenburgh groep)
Mark Koning (Rijnstate)
Joost Meijer (Noordwest Ziekenhuisgroep)
Miriam Moviat (Jeroen Bosch Ziekenhuis)
Corien Veenstra (UMC Groningen)
Peter van Vliet (Haaglanden Medisch Centrum)
Rens van der Weyer (Elkerliek ziekenhuis)
Jan Zijlstra (Amsterdam UMC)

Verpleegkundigen
Lea van Duijvenbode - den Dekker (Amphia Ziekenhuis)
Paul Rood (Radboudumc)

Patiëntenvertegenwoordiging
Margo van Mol (Erasmus MC)

Overig
Marieke Zegers (Radboudumc)

Overige informatie (inloggen noodzakelijk):
Rapportage interne evaluatie
Verslag invitational conference 4 april 2023

Samenvatting project:
Het doel van het project is om te komen tot een kennisagenda Intensive Care met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het gebied van zorgevaluatie binnen de intensive care en een plan van aanpak hoe deze middels wetenschappelijk onderzoek in te vullen. De kennishiaten worden geconstateerd bij het vervaardigen van richtlijnen of zijn actueel in de dagelijkse praktijk en leiden tot (ongewenste) praktijkvariatie. Om de kwaliteitscyclus rond te krijgen is van belang dat deze kennishiaten onderwerp worden van wetenschappelijk onderzoek.

Verwachtte einddatum:
31-12-2025

Voorzitter: 
O.L. Cremer

Samenvatting project:
De huidige richtlijn ontwenning van beademing uit 2018 is aan herziening toe. De richtlijn is destijds met eigen middelen en zonder methodologische ondersteuning tot stand gekomen. Naast een inhoudelijke update willen wij de richtlijn ook in lijn brengen conform de internationale Agree II criteria en de Richtlijn voor richtlijnen van de Regieraad, zoals beschreven in het rapport Richtlijnen 3.0 van de Federatie en de wetenschappelijke verenigingen. Kunstmatige beademing is een levensreddende medische behandeling voor patiënten met acuut longfalen. Beademing heeft ook risico’s voor de patiënt en is kostbaar. Het is dus wenselijk dat patiënten zo snel mogelijk ontwend worden van beademing. Sinds publicatie van de vorige richtlijn zijn diverse nieuwe studies gepubliceerd die nieuwe inzichten opleveren hoe patiënten optimaal ontwend kunnen worden van beademing. Het is nu dus juiste moment om de oude richtlijn te herzien.

Verwachtte einddatum:
30-11-2026

Voorzitter:
L. Heunks