15 september 2023

Passende zorg nieuwsbericht

Nieuws

Passende Zorg

Al jaren wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de zorg in het algemeen en op de IC in het bijzonder. Dit kan enerzijds door wetenschappelijk onderzoek en implementatie van bevindingen (evidence based medicine), anderzijds door kritisch na te denken over de juiste zorg op de juiste plaats (het toepassen van de evidence in de context van resources). Die juiste zorg, op de juiste plaats is in het recente Integraal Zorgakkoord doorontwikkeld naar passende zorg.

Wij zien dat het tijd is concreet uit te werken wat passende zorg voor de IC betekent. Voor de NVIC staat daarbij vast dat passende zorg, zoals benoemd, zich primair richt op de vraag of behandelen van toegevoegde waarde is voor het individu. Daarbij wordt passend niet bepaald door het al dan niet beschikbaar hebben van mensen, middelen of materialen. Natuurlijk heeft schaarste invloed op keuzes die bij het aanbieden van zorg gemaakt worden, passend is echter dat wat kwaliteit aan het leven toevoegt. Dat inzet van mensen, middelen en materialen niet grenzeloos is, is duidelijk, maar door het vermengen van schaarste bij het bepalen wat passend is en wat niet passend is, wordt de beste keuze vertroebeld.

In het document Passende zorg op de IC staan stellingen en dilemma’s. Die worden uitgewerkt met een ethisch kader en een analyse vanuit het perspectief van patiënt, professional en maatschappij. Het document eindigt met aanbevelingen/acties voor vervolgstappen:

  1. Verbeteren van het inzicht in lange termijn uitkomst van individuele IC-patiënten
  2. Toewerken naar landelijke consensus over proportionele IC-zorg
  3. Bevorderen dat de IC-zorg aansluit bij de wensen van de individuele patiënt

Het doel van het document Passende zorg is om een discussie op gang te brengen over passende IC-zorg, passend in de visie van stakeholders zoals de overheid, de NVIC, V&VN en FCIC. Wij willen goed nadenken over welke zorg wel en welke zorg niet van toegevoegde waarde is voor een individuele patiënt en hierbij rekening houden met wat mogelijk is binnen de zorg.

De eerste actie/ aanbeveling wordt voorgelegd aan de commissie Wetenschap & Innovatie.

De tweede en derde acties/ aanbevelingen worden als eerstvolgende stap besproken tijdens een werkconferentie op 2 november aanstaande. Hier kan de discussie plaatsvinden ten aanzien van de proportionele IC-zorg en hoe we IC-zorg nog beter kan aansluiten bij de wensen van de individuele patiënt.

Inschrijven voor de werkconferentie is niet meer mogelijk.

NVIC Bestuur

Bekijk ook

penningmeester

Werk mee aan een sterk NVIC!

Nieuwsbrief - fallback

(Nieuwsbrief 2024 | 12 🔒)