NKIC visitatiekader / normendocument (concept)

maandag 17 juni 2019

NKIC visitatiekader / normendocument (concept)

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, legt de commissie Nationale Kwaliteitsvisitatie Intensive Care (NKIC) graag het het normendocument (concept), hetgeen de basis gaat vormen voor toekomstige NKIC-kwaliteitsvisitaties, ter becommentariëring aan u voor. Hans Kieft, voorzitter van de commissie NKIC, heeft tijdens de ALV van 6 juni een zeer uitgebreide presentatie gegeven over het verleden, heden en de toekomst van de kwaliteitsvisitaties in het algemeen en het visitatiekader/ normendocument in het bijzonder. Op het besloten deel van de website kunt u deze presentatie terugvinden. 
 
Met dit normendocument beogen wij het visiteren wat te vereenvoudigen en eenduidiger te maken. Inhoudelijk is er weinig gewijzigd. Behoudens de aanpassingen die zijn gedaan als gevolg van de addenda op de Kwaliteitsstandaard IC en het recent accorderen van het consensusdocument Physician Assistants door de ALV, zijn er inhoudelijk weinig wijzigingen; ook de checklist is hierop aangepast. Wel is o.a. door het combineren en weglaten van enkele normen, het aantal normen in het document gereduceerd van 69 naar 41. Ook is bij elke norm nu een vijfpuntsschaal (streefnorm-basisnorm-aanbeveling-zwaarwegend advies-voorwaarde) ter verduidelijking geformuleerd. De commissie NKIC hoopt met de totstandkoming van dit normendocument ook de administratieve last die bij de voorbereiding soms wordt ervaren, engiszins te kunnen reduceren.
 
Wij verzoeken u vriendelijk uw commentaren en suggesties middels het commentaarformulier via het secretariaat kenbaar te maken. De deadline voor het indienen van uw commentaren is 28 juli 2019
 
De commissie NKIC zal vervolgens de commentaren verwerken en een definitieve versie ter stemming aan u voorleggen in de ALV van 12 september 2019.