NVIC - KWALITEIT- Kwaliteitsvisitatie

Kwaliteitsvisitatie

Onder visitatie van IC-afdelingen verstaat de commissie Nationale Kwaliteitsvisitatie Intensive Care (NKIC): een te verrichten onderzoek, waarbij medewerkers van intensive care afdelingen in georganiseerd verband de omstandigheden waaronder, en de manier waarop, op afdelingen voor intensive care geneeskunde zorg en behandeling wordt geleverd, beoordelen.

Dit geschiedt op grond van het door de ALV van de NVIC vastgestelde normenkader, met als doel te komen tot aanbevelingen voor het verbeteren van de geleverde zorg (doelstelling kwaliteitsverbetering) en het bevorderen van het inzicht daarin (doelstelling inventarisatie).

Het betreft een multidisciplinaire visitatie uitgevoerd door Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC)-geregistreerde intensivisten en V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN-IC) -geregistreerde IC-verpleegkundigen. Uitgangspunt is de meest recent vastgestelde multidisciplinaire richtlijn Intensive Care voor volwassenen, zoals opgesteld door bij de IC betrokken beroepsgroepen, dan wel een door het Zorginstituut Nederland opgelegde kwaliteitsstandaard.

IC-afdelingen worden in de regel eens per vijf jaar gevisiteerd. Hiervoor hoeft u geen aanvraag te doen. U krijgt automatisch, minimaal 6 maanden voorafgaand aan de visitatie, een aankondiging. Vanwege COVID-19 is een achterstand in visiteren ontstaan, die niet meer zal worden ingelopen. Concreet betekent dit dat uw afdeling 1 - 1,5 jaar later dan normaal gevisiteerd zal worden. Als dit een probleem oplevert voor uw herregistratie, neem dan even contact op. 

De NKIC is te bereiken via nkic@nvic.nl.

Visitatietraining

De NKIC verzorgt regelmatig trainingen voor haar visiteurs. Hieronder treft u de opname van de laatste (online) visitatietraining aan. De bijbehorende presentatie kunt u via deze link downloaden.

Play Video