NVIC - KWALITEIT - Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Alles wat de NVIC doet is gericht op het duurzaam leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg aan kritisch zieke patiënten in Nederland, op en buiten de locatie van de intensive care afdelingen in de ziekenhuizen en daarbuiten (Zie ook Doelstelling – NVIC).

Daarbij is kwaliteit breed gedefinieerd. Minstens zo breed als de 6 dimensies zoals initieel benoemd door het Institute for Healthcare Improvement: tijdig, effectief, veilig, rechtvaardig, doelmatig en patiëntgericht, of zoals benoemd in de quadruple aim: betere gezondheid, betere zorg, lagere kosten en meer werkplezier voor de professional.

Ook thema’s als passende zorg en duurzaamheid zijn onderdeel van kwalitatief goede zorg en hebben als zodanig een plaats in de visie van de NVIC). Daarbij is er ook aandacht voor het werkplezier en de langdurige inzetbaarheid van de professional die de zorg moet leveren.

Het kwaliteitsbeleid van de NVIC beslaat meerdere facetten:

 

Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care

De Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care uit 2016 biedt handvatten, aanbevelingen en voorschriften over hoe de IC georganiseerd moet zijn om een goede kwaliteit van zorg te leveren. De kwaliteitsstandaard wordt op dit moment herzien.

 

NKIC Kwaliteitsvisitatie 

Elke IC in Nederland wordt elke 5 jaar gevisiteerd door de NKIC volgens een vast visitatieformat en vastgestelde visitatienormen.  De visitatienormen volgen rechtsreeks uit de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care. Uit de visitatie komen punten naar voren waarop de betreffende IC excelleert en als voorbeeld kan dienen, maar ook punten waarop de betreffende IC kan verbeteren en leren van anderen.

 

Richtlijnen 

Richtlijnen ondersteunen het medisch handelen en verbeteren de kwaliteit, toetsbaarheid en uniformiteit van geleverde IC-zorg. Veel leden van onze vereniging zetten zich in om richtlijnen te ontwikkelen en bestaande richtlijnen te evalueren en waar nodig te herzien zodat deze altijd aansluiten bij de nieuwste inzichten. De commissie richtlijnontwikkeling coördineert de ontwikkeling en het onderhoud van richtlijnen/modules geïnitieerd vanuit de NVIC, en vanuit andere wetenschappelijke verenigingen die relevant zijn voor de leden van de NVIC en de IC-patiënten.

 

Kwaliteitsverbetering op basis van data

Om te verbeteren moet je meten, is het adagium. Alle Nederlandse IC’s leveren data aan de kwaliteitsregistratie van Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Met deze data kunnen variaties in patiëntkarakteristieken en uitkomsten over tijd en tussen verschillende IC’s gemonitord worden, om zo ondersteuning te bieden bij het verbeteren van de Nederlandse IC-zorg.

Het aanleveren van de minimale dataset met daarin de basisgegevens van alle opgenomen patiënten (demografie, fysiologie, reden van opname, uitkomst) en het openbaar maken van de behaalde resultaten op de website van de NICE  is verplicht voor alle IC’s.

Naast de minimale dataset biedt de NICE verschillende optionele registraties aan om IC’s verder te ondersteunen bij verbeterprojecten, IC’s kunnen vrijwillig kiezen om hieraan deel te nemen.

De registratiecommissie IC  is vertegenwoordigd door de stichting NICE, NVIC, V&VN IC en FCIC en ondersteunt Stichting NICE bij het volbrengen van hun missie. Zo zal de registratiecommissie periodiek de NICE registratie items evalueren ten behoeve van  verbetering, doorontwikkeling en het optimaal aansluiten bij de zorgpraktijk.

 

Indicatoren

De NVIC vereist van alle IC’s deelname aan de minimale dataset van de NICE en het openbaar publiceren van de data op de website van NICE data in beeld.

Ook vereist de NVIC dat alle IC’s een publieksjaarverslag presenteren op de website van het ziekenhuis en dat er minstens twee complicaties actief worden bijgehouden met als doel om verbeteringen door te voeren en zo deze complicaties zoveel mogelijk te vermijden. Elke IC kan zelf de complicaties kiezen die worden gevolgd, maar aangeraden wordt om hierbij gebruik te maken van de complicatieregistratie module en benchmark mogelijkheden van de NICE. Deze genoemde eisen betreffen een minimum pakket, geadviseerd wordt alleen meer data te verzamelen als de data ook daadwerkelijk gebruikt worden voor kwaliteitsverbetering en benchmarking.

In het verleden waren er ook door IGJ en Zorginstituut Nederland verplichte indicatoren, maar die zijn allen vervallen.

Verplichte indicatoren en registraties specifiek voor IC:

Registratie/indicator Verplicht op basis van
Minimale dataset NICEDocument Kwaliteitsindicatoren NVIC
Publicatie SMR op NICE data in beeldDocument Kwaliteitsindicatoren NVIC
Bijhouden en verbeteren van minstens twee complicatiesDocument Kwaliteitsindicatoren NVIC
Publieksjaarverslag op website eigen ziekenhuisDocument Kwaliteitsindicatoren NVIC
Aantal geweigerde patiëntenNKIC Visitatiekader en Kwaliteitsstandaard Organisatie van IC

De IGJ hanteert heeft nog indicatoren die niet specifiek zijn voor de IC, maar waar de IC wel bij betrokken is. Deze betreffen continuïteit van zorg bij kwetsbare patiënten, vroege herkenning van sepsis, antistolling, pijn en vrijheidsbeperkende interventies.

 

Opleiding en nascholing

De opleiding tot intensivist wordt beschreven in het opleidingsplan en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de GIC.

Er is een speciale NVIC AcademyNascholing en herregistratie van intensivisten vindt plaats volgens de geldende regels.