22 februari 2024

Kennisagenda IC

Nieuws

Inventarisatie Kennishiaten IC

Geachte NVIC leden,

Recent is het project ‘Kennisagenda IC’ gestart om onderwerpen binnen ons vakgebied in kaart te brengen waarvoor nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing bestaat. Kennisvragen worden bijvoorbeeld geconstateerd bij het maken van richtlijnen, of zijn actueel in de dagelijkse praktijk en leiden daarbij tot ongewenste praktijkvariatie. Om de kwaliteitscyclus binnen de NVIC rond te krijgen is van belang dat deze kennisvragen onderwerp worden van wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor stellen ZonMw, het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) en andere partijen veelal specifieke gelden beschikbaar.

Het project heeft als doel een overzicht te verschaffen van de voornaamste lacunes in kennis met betrekking tot de huidige IC-praktijk in Nederland. Daarnaast beoogt het een strategie te ontwikkelen om deze door middel van wetenschappelijk zorgevaluatieonderzoek aan te pakken, zo mogelijk multidisciplinair. Op die manier streven we naar verbeterde richtlijnen en meer doelmatige zorg voor onze patiënten.

Naast dit primaire doel streven we ernaar een overzicht te creëren van vragen die relevant zijn voor zorginnovatie. Hierbij kan gedacht worden aan opkomende ontwikkelingen in diagnostiek, prognostiek, therapie of organisatie van de zorg die direct toepasbaar zijn in de klinische praktijk.

Het Kennisinstituut van de FMS zal veel kennisvragen identificeren door het bestuderen van actuele richtlijnen of door input te verzamelen bij externe stakeholders. Echter, de meeste vraagstellingen verwachten wij op te halen bij leden van de NVIC persoonlijk.

Als u gebruik wil maken van de mogelijkheid om input te leveren, dan vragen wij u:

  • Om binnen het thema Zorgevaluatie maximaal 5 kennisvragen te formuleren. Daarbij gaat het dus om de effectiviteit of doelmatigheid van bestaande zorg die u tegenkomt in uw dagelijkse praktijk. 
  • Om binnen het thema Zorginnovatie maximaal 3 kennisvragen te formuleren. Daarbij gaat het dus om veelbelovende nieuwe ontwikkelingen die al wel klinisch toepasbaar zijn maar nog niet behoren tot de standaardzorg in Nederland.
  • Om in alle gevallen een korte motivatie te geven waarom u denkt dat de vraag relevant is voor een kennisagenda die specifiek gericht is op intensive care patiënten, en hoe het onderzoek ernaar in Nederland uitgevoerd zou kunnen worden.

U kunt uw kennisvragen tot 21 april 2024 aanleveren via dit formulier.

De werkgroep zal de resultaten van de uitvraag verzamelen, samenvoegen en rubriceren. De lijst met kennisvragen wordt vervolgens geprioriteerd tijdens een landelijke bijeenkomst maandagmiddag 4 november in Utrecht. Deze bijeenkomst is toegankelijk is voor NVIC leden en overige belanghebbenden, waaronder patiëntenorganisaties.

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking.


Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep Kennisagenda IC
Prof. dr. Olaf Cremer, UMC Utrecht


Voorbeeldvragen ter inspiratie

Voorbeeldvraag zorgevaluatie
Wat is de optimale anticoagulatie strategie tijdens en na afloop van een episode van boezemfibrilleren bij IC-patiënten?
“AF komt heel veel voor op de IC en het antistollingsbeleid daarbij kent een grote praktijkvariatie. Hoewel ook de cardiologen onderzoek doen naar PAF, lijkt boezemfibrilleren bij onze patiënten vooral inflammatie-gedreven en situationeel bepaald. De huidige praktijkvariatie kan onderzocht worden met zorgdata uit het EPD, lange termijn uitkomsten van AF zouden (wellicht) meegenomen kunnen worden in de reeds lopende MONITOR-IC studie en een pragmatische interventietrial met verschillende antistollingsregimes lijkt in NL mogelijk.”

Voorbeeldvraag Zorginnovatie
Wat is de meerwaarde van clinical decision support tijdens de behandeling van cardiogene shock?
“De IC vormt een data-intensieve omgeving en de ontwikkelingen op het gebied van data science gaan snel, waardoor digital twins en (andere) AI-toepassingen voor het voorspellen van treatment response op vulling, inotropie, vasopressie, ECLS en andere vormen van mechanical support steeds meer onder handbereik raken. Om niet overgeleverd te zijn aan wat ‘de markt’ ons brengt is het belangrijk dat intensivisten de ontwikkeling en evaluatie van dit soort technieken zelf ter hand nemen. Onze sterke positie op het gebied van DS/AI maakt dat wij dit met een aantal Nederlandse (cardio)centra samen goed zouden kunnen doen.”

Bekijk ook

Voeding

Richtlijn Voeding op de IC gepubliceerd

ARDS

Richtlijn ARDS gepubliceerd