NVIC - VERENIGING - Doelstelling

Doelstelling NVIC

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care heeft zich de bevordering van de Intensive Care geneeskunde ten doel gesteld alsmede de behartiging van de belangen van haar leden.

De doelstellingen worden uitgebreid beschreven in de statuten (artikel 2.):

Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel:

 1. het bevorderen van de Intensive Care Geneeskunde in multidisciplinairverband;
 2. het in algemene zin behartigen van de belangen van de Intensive Care patient door de doelmatigheid, patientgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan deze patienten te bevorderen en ontwikkeling dienaangaande te stimuleren;
 3. het behartigen en beschermen van de belangen van haar leden;
 4. het (mede)vormgeven aan en het uitvoeren van huidig en toekomstig
beleid met betrekking tot Intensive Care Geneeskunde in Nederland;
 5. het bevorderen van samenwerking met gelijkgeaarde wetenschappelijke en beroepsverenigingen;
 6. het verzamelen en verspreiden van informatie betreffende aile medische en medisch-organisatorische aspecten van Intensive Care Geneeskunde;
 7. het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en omschrijving van medische en technische opleidingsniveaus met betrekking tot Intensive Care Geneeskunde;
 8. het vergroten van het kennisgebied van de Intensive Care Geneeskunde door middel van het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek;
 9. het bevorderen van de kwaliteit van de Intensive Care Geneeskunde in algemene zin;

en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen, waar voordrachten gehouden worden, alsmede het publiceren van die voordrachten
 2. het onderhouden van wetenschappelijk contact met personen, verenigingen en lichamen in aanverwante wetenschappen, nationaal en 
internationaal
 3. het organiseren van en het bevorderen van deelname aan geneeskundige congressen;
 4. het functioneren als overleg- en adviesorgaan ten behoeve van andere bij Intensive Care Geneeskunde betrokken partijen;
 5. het kanaliseren van contacten van individuele !eden met externe partijen 
op die gebieden, waarop een collectief beleid moet worden gevoerd;
 6. het opstellen van normen en het toetsbaar maken van Intensive Care Geneeskunde in Nederland;

Niks missen?

Word lid!