Commentaarfase Concept Richtlijn

dinsdag 14 mei 2013

Commentaarfase Concept Richtlijn

Bij het secretariaat zijn veel reacties binnengekomen op de concept richtlijn. Deze commentaren zijn inmiddels door de commissie kwaliteit geaggregeerd. Daarnaast heeft het bestuur ook de commissie producttypering (zie verderop in deze nieuwsbrief), de commissie richtlijnontwikkeling en de commissie kwaliteit gevraagd de concept richtlijn te beoordelen. De brief met geaggregeerd commentaar is door het bestuur aangeboden aan de richtlijncommissie. De brief aan de richtlijncommissie en de brief van de commissie kwaliteit vindt op het besloten deel van de website. U kunt deze vinden door na het inloggen, op tabblad NVIC naar berichten te gaan. Hier vindt u de betreffende brieven onder documenten nieuwsbrief mei.

Het bestuur is verheugd te zien dat velen van u van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om uw stem te laten horen. De commentaarfase is daartoe juist bedoeld. Het bestuur heeft geen aanvullend commentaar geleverd, maar houdt zich nu vooral bezig met procesbewaking. Daarnaast werkt het bestuur (achter de schermen) hard om partijen die deze concept richtlijn als ware het de definitieve versie te beschouwen aan te spreken. Deze richtlijn is pas een definitieve richtlijn na akkoord in onze Algemene Leden Vergadering.

De kerngroep zal kennis nemen van alle geleverde commentaren en aan een aangepaste versie van de concept richtlijn werken. Wanneer deze "versie 2" voor ons allen beschikbaar zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. Het bestuur acht het van groot belang bij het uitkomen van versie 2 van de concept richtlijn één of meerdere bijeenkomsten te organiseren om het concept te bediscussiëren en daarbij ook het al dan niet aanwezig zijn van draagvlak voor deze nieuwe versie in te schatten.