Commentaarfase bloedtransfusiebeleid

maandag 9 juli 2018

Commentaarfase bloedtransfusiebeleid

Het eerste deel van de modulair herziene richtlijn bloedtransfusiebeleid ligt ter becommentariëring voor. Deze herziening is gestart op initiatief van de NIV, NVKC en NVA. De oude richtlijn (2011) wordt voor het grootste deel herzien. Na de consultatiefase en een knelpuntenanalyse werden eerst onderwerpen voor inhoudelijke aanpassing geprioriteerd. De geprioriteerde onderwerpen zijn modulair (= uitgangsvraag- onderbouwing- antwoord) aangepakt waarbij bewijsvoering in de wetenschappelijke literatuur middels GRADE-systematiek werd geëvalueerd. Samen met andere overwegingen leidde deze geëvalueerde bewijsvoering vervolgens tot de aanbevelingen in de nieuwe richtlijn. Niet alle delen van de oude richtlijn (2011) zijn dus aangepast. Echter, indien door de werkgroepen nog als courant beoordeeld, zal de resterende inhoud vna de oude richtlijn in modulair omgewerkte vorm wel degelijk in de richtlijnendatabase worden opgenomen. In de inleidingen van de diverse deelprojecten wordt de afbakening van de nieuwe versus de oude richtlijn nader besproken. 

De herziening van de geprioriteerde vragen in de richtlijn is opgesplitst in zes deelprojecten:
1. laboratoriumaspecten;
2. anemie;
3. trombocytentransfusies;
4. bloedingen en bloedbesparende technieken;
5. plasmatransfusies;
6. transfusiereacties en gerelateerde aandoeningen.

In de huidige commentaarfase worden de teksten van de eerste drie uitgevoerde deelprojecten aan u voorgelegd. De uitwerkingen van de volgende drie deelprojecten en een aantal uitgangsvragen die nog niet afgerond zijn volgen over een jaar. De uitgangsvragen die in de volgende deelprojecten zullen worden uitgewerkt vindt u in bijlage 1.

De richtlijn is mede tot stand gekomen door de expertise en inzet van de vertegenwoordiger(s) van de verschillende beroepsverenigingen. Namens de NVIC zijn dat Marcella Müller, Nicole Juffermans en Alexander Vlaar.

Wij nodigen u graag uit uw eventuele commentaar aan ons kenbaar te maken en voor 7 september a.s. in te sturen via het NVIC secretariaat.